HOME | JAPANESE | E-MAIL

Musicians

as of 18 July 2022

Violins
Hatsuse Akiyama
Yu Asakura
Yu Chen
Iruru Hidaka
Kaoru Hirata
Mami Horiuchi **
Rika Imai
Yasunari Imamura *
Kengo Ito
Nozomi Kadota
Aya Kamada
Kazuhiro Kamada
Ryo Kawabe
Hidetoshi Kitsuya
Takaaki Koide
Atsushi Komatsu *
Hitomi Mae
Akiko Miura
Hideyo Miyamura
Yukiji Nagura
Miki Nakajima *
Tomoko Nakajo
Yuna Namerikawa
Tomohito Namerikawa
Shigeki Saito
Tomoko Uchida **
Haruko Uchida
Natsumi Yamaguchi


Violas
Takeshi Fujie
Junko Fukuda
Yukiji Hoshino *
Masaki Inoue
Hiromi Itakura
Daisuke Murahara *
Chisato Somukawa
Akiko Tagawa
Yoshihiko Uchida


Cellos
Akio Ando
Mika Hidaka
Miya Kono
Kentaro Matsuo
Miwako Ohba
Koichi Sakata
Naoko Sasaki
Nao Shiratsuchi
Yoko Yanabe *
Hiromitsu Yasuda


Double Basses
Kaori Hagiwara
Masanori Kaga
Yoshiko Kobayashi
Yumi Miyata *
Nobukatsu Ueki
Masao Watari
KOKI Yamada


Flutes
Junko Arai
Shotaro Fujii
Naomi Kaneko
Koji Kurozumi
Toshiyuki Matsushita *
Mitsuko Okada
Hitomi Yoshida *


Oboes
Fumiko Hirato
Toshihiro Horiuchi *
Masaaki Iwaki
Mei Oyama
Kanako Yamaguchi


Clarinets
Yoshikazu Ishiwata
Ken-ichiro Nakajo
Yuko Ohyabu
Hiroyuki Shinada *
Akiko Shindo
Yoko Suemura


Bassoons
Momo Fujiwara *
Yutaka Matsubara
Setsuya Tagawa
Yoshiaki Ura

Horns
Ryohei Ichikawa
Tomoko Nagura
Hisako Ohara
Ayuko Ouchi *
Hiroyuki Yamaguchi
Juri Yamaji


Trumpets
Miwa Aoki
Kazuhiro Kitamura
Kazuki Koide *
Kyoya Kurata
Takayuki Nakagawa
Kazuhiro Nozaki
Keita Takino


Trombones
Kaori Machitani-Takeda
Akihiko Okada
Tsutomu Shimura
Koji Takeda *


Tuba
Ryusuke Sakamaki *
Kyoshiro Tsuchida


Timpani and Percussion
Ryo Adachi
Keisuke Imao *
Kazuhiro Kuwagata *


Piano
Izumi Fujii *


* Principal
** Concert Master


top