The New Symphony Orchestra, Tokyo: as of 1 February 2019

as of 1 February 2019

Violins
Hatsuse Akiyama / Yu Asakura / Yu Chen / Iruru Hidaka /
Mami Horiuchi ** / Yasunari Imamura / Mariko Ito / Kengo Ito /
Kazuhiro Kamada / Aya Kamada / Ryo Kawabe / Toshiyuki Kawakubo /
Mei Kimino / Hidetoshi Kitsuya / Takaaki Koide / Atsushi Komatsu * /
Hitomi Mae / Aika Makino / Akiko Miura / Yukiji Nagura,
Miki Nakajima * / Tomoko Nakajo / Tomohito Namerikawa / Yuna Namerikawa /
Shigeki Saito / Kyohei Shoji / Akiko Tagawa / Rintaro Takase /
Naohisa Takeda / Miuko Tanaka / Haruko Uchida / Tomoko Uchida * /
Rina Uezu


Violas
Miku Ataka / Takeshi Fujie / Hiromi Itakura / Daisuke Murahara * /
Ken Sasaki / Yoshihiko Uchida / Shugo Yanagisawa *


Cellos
Akio Ando / Yushi Doi / Mika Hidaka / Miya Kono /
Katsuzo Niiyama / Miwako Ohba / Koichi Sakata / Naoko Sasaki /
Nao Shiratsuchi / Yoko Yanabe * / Toshiyuki Yasuda / Hiromitsu Yasuda


Double Basses
Hirotake Gono / Kaori Hagiwara / Masanori Kaga / Yoshiko Kobayashi /
Yumi Miyata / Hiroyuki Nakano * / Nobukatsu Ueki / Masao Watari


Flutes
Junko Arai / Shotaro Fujii / Naomi Kaneko / Toshiyuki Matsushita * /
Mitsuko Okada / Hitomi Yoshida


Oboes
Fumiko Hirato / Toshihiro Horiuchi * / Masaaki Iwaki / Kanako Yamaguchi


Clarinets
Yoshikazu Ishiwata / Yuko Ohyabu / Hiroyuki Shinada * / Akiko Shindo,
Yoko Suemura / Kentaro Takanashi


Bassoons
Momo Fujiwara / Yutaka Matsubara / Setsuya Tagawa * / Yoshiaki Ura


Horns
Ryohei Ichikawa / Ayumi Miyasaka / Tomoko Nagura / Hisako Ohara /
Ayuko Ouchi * / Hiroyuki Yamaguchi / Juri Yamaji


Trumpets
Miwa Aoki / Kazuhiro Kitamura / Kazuki Koide * / Kyoya Kurata /
Takayuki Nakagawa / Kazuhiro Nozaki


Trombones
Ryuto Hibino / Kaori Machitani-Takeda / Akihiko Okada / Tsutomu Shimura,
Koji Takeda *


Tuba
Kyoshiro Tsuchida *


Timpani and Percussion
Keisuke Imao * / Kazunori Koseki / Kazuhiro Kuwagata * / Ryoko Yamamoto


Piano
Izumi Fujii *


* Principal
** Concert Master


top